ศูนย์เรียนรู้สื่อ Media Learning Center

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรร่วมจัด

แหล่งทุนสนับสนุน

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองด้านพลังงาน

23-26 มิถุนายน 2551

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข่าวและการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่าน ช่องทางต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปัญหาผลกระทบจากแผนพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถสร้างพื้นที่เองได้อย่างหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง »

เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านพลังงาน ประมาณ 20 คน

สำนักบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักข่าวประชาธรรม

มูลนิธิไฮน์ริชเบิล

อบมรมนักข่าวพลเมืองด้านพลังงาน สำหรับเครือข่ายนักข่าวพลเมืองใน จ.สระบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

16 กันยายน 2551

องค์กรชุมชน ประมาณ คน

เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง จ.สระบุรี, เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน (คตฟ.) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง จ.สระบุรี, เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน (คตฟ.) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการ Media Activists’ Creative Workshop  อบรมเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์

16-19, 21-24 กุมภาพันธ์ 2552

เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารให้มีพลังและบรรลุเป้าหมายการเคลื่อนไหวที่เราต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

media activists, political activists, bloggers and journalists ใน กทม. และ จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

Arts Network Asia – ANA, Singapore

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวคุ้มครองสิทธิ’

12-15, 22-25 มิถุนายน, 17-20 กรกฎาคม  2552

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโทรคมนาคม ตระหนักในสิทธิผู้บริโภค และเสริมทักษะในการสื่อสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 1 »
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 2 »
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 3 »

สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) รวม 3 รุ่น 107 คน

บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด

สำนักสื่อสารสาธารณและบริการประชาชน สบท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวเยาวชนคุ้มครองสิทธิ’

10-12 ธันวาคม 2553

เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิผู้บริโภค และเสริมทักษะในการสื่อสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง »

เยาวชนจากเครือข่ายวิทยุชุมชน และเยาวชนจากศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 32 คน

สำนักสื่อสารสาธารณและบริการประชาชน สบท.

ฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองคุ้มครองสิทธิ

27-29 เมษายน 2554

ที่ YMCA จ.เชียงใหม่

นักศึกษาและแกนนำเยาวชน 30 คน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักข่าวประชาไท และสำนักข่าวประชาธรรม

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

โครงการนำร่องงานข่าวภาคพลเมือง (People Journalism)

มิถุนายน –กรกฎาคม 2554

เพื่อเพิ่มพลังการสื่อสารให้กับเครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วยการเสริมทักษะการสื่อสารและการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลเพื่อต่อยอดให้ข่าวสารภาคประชาชนกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น

เครือข่ายภาคประชาชน นักพัฒนา ชาวบ้าน รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจจากทั้ง 4 ภาครวมประมาณ 120 คน

Thai Center for Investigative Journalism :  TCIJ

Thai Center for Investigative Journalism :  TCIJ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรภาคประชาสังคม

26-28 มิถุนายน 2556

โดยวิทยากรต่างประเทศ คุณ Barbara Dury สื่ออาวุโสจากสถานีโทรทัศน์ PBS ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาคีสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกโครงการสะพาน เช่น TPBS, มติชนออนไลน์, ประชาธรรม, สื่อสร้างสุข, มีเดียสลาตัน, ปัตตานีฟอรั่ม ฯลฯ รวมประมาณ 20 คน

โครงการสะพาน USAID

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสื่อวิดิทัศน์: ภาพ-เรื่องราว-การเล่า

3-8 กรกฎาคม 2556

โดยวิทยากรต่างประเทศ คุณ Barbara Dury สื่ออาวุโสจากสถานีโทรทัศน์ PBS ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักข่าวได้ฝึกการจับประเด็น การเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ นักข่าวทุกคนได้ลงสนามจริง ปฏิบัติ และรับฟังข้อติชม

ภาคีสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกโครงการสะพาน เช่น TPBS, มติชนออนไลน์, ประชาธรรม, สื่อสร้างสุข, มีเดียสลาตัน, ปัตตานีฟอรั่ม ฯลฯ รวมประมาณ 20 คน

โครงการสะพาน USAID

การปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน มองโอกาสและความปลอดภัยในโลกออนไลน์

27-29 กันยายน 2556

พัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่นักข่าวพลเมือง เพิ่มเติมเครื่องมือยุทธศาสตร์การสื่อสาร นำเสนอ 8 ขั้นตอน ของการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสาร วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ตัวเอง วิเคราะห์คู่แข่ง และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ก่อนที่จะมาสู่กระบวนการภาคปฏิบัติโดยนำข้อมูลและประสบการณ์จากเครือข่ายนักข่าวพลเมือง ทดลองออกแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารของตัวเอง

เครือข่ายประชาชนที่ต่อสู้ประเด็นสิทธิมนุษยชน ประมาณ 25 คน

PI, Frontline International, ThaiNetizen

EU, Thainetizen, สสส.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้าน ‘การเงิน เศรษฐกิจ’ เพื่อการสร้างธรรมาภิบาล

15-17 พฤศจิกายน 2556

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะการตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ให้แก่สื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวประชาไท , ผู้สื่อข่าวสื่อหลัก – มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, บางกอกโพสต์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผู้สื่อข่าว สนข.ทางเลือก – deep south watch รวม 20 คน

HBF

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การสื่อสารสาธารณะ พัฒนาศักยภาพครู กลุ่มเด็กและเยาวชน

15-16 มีนาคม, 26-27 เมษายน 2557

เพื่อให้ความรู้ ทักษะการเขียนข่าว การจัดทำวิดีโอเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำกลับไปใช้ในการสื่อสารในชุมชนของตัวเองได้

กลุ่มครูโรงเรียนขนาดเล็ก อ.เสนา จ.อยุธยา ประมาณ 25 คน, กลุ่มเยาวชนเครือข่ายชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ ประมาณ 25 คน

โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการทำงานระดับพื้นที่ในรูปแบบของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สสส.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรายงานข่าวประเด็นอ่อนไหวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

18-19 มีนาคม 2557

เป็นการสร้างความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเรื่องสิทธิผู้หญิง ผู้หญิงในข่าว  เด็กและเยาวชน ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองพร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในประเด็นอ่อนไหวดังกล่าว เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับสื่อในการนำเสนอประเด็นอ่อนไหวเหล่านี้บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

ภาคีสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกโครงการสะพาน เช่น TPBS, มติชนออนไลน์, ประชาธรรม, สื่อสร้างสุข, มีเดียสลาตัน, ปัตตานีฟอรั่ม ฯลฯ รวมประมาณ 25 คน

โครงการสะพาน USAID

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรายงานข่าว จริยธรรมสื่อและการเซ็นเซอร์

23-24 เมษายน 2557

เปิดเวทีเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อเจอสภาวะที่ต้องเลือก (dilemma) ในด้านจริยธรรม แลกเปลี่ยนความเห็นด้านจริยธรรมสื่อ และวิเคราะห์วาทกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสื่อรุ่นใหญ่ นักข่าวซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรข่าวต่างประเทศ และนักข่าวที่มาจากสื่อใหม่

ภาคีสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกโครงการสะพาน เช่น TPBS, มติชนออนไลน์, ประชาธรรม, สื่อสร้างสุข, มีเดียสลาตัน, ปัตตานีฟอรั่ม ฯลฯ รวมประมาณ 25 คน

โครงการสะพาน USAID

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและความรู้ด้านการเงิน ธุรกิจ และเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว

16-18 พฤษภาคม 2557

เพื่อมุ่งให้เห็นภาพรวมความสัมพันธ์ของระบบการเงิน เศรษฐกิจ และโลก ที่เป็นเงื่อนไขของกันและกัน อันจะทำให้เห็นและเข้าใจถึงกระบวนการสร้างธรรมาภิบาลในภาคเศรษฐกิจทั้งระดับธุรกิจ ไปจนถึงภาครัฐและโลกาภิวัตน์ที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นอีกกระบวนทัศน์หนึ่งที่ผู้สื่อข่าวควรจะมีนอกเหนือจากมิติทางศีลธรรม สังคมนิยม ชาตินิยม

ภาคีสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกโครงการสะพาน เช่น TPBS, มติชนออนไลน์, ประชาธรรม, สื่อสร้างสุข, มีเดียสลาตัน, ปัตตานีฟอรั่ม ฯลฯ รวมประมาณ 25 คน

โครงการสะพาน USAID

การให้คำปรึกษา ยุทธศาสตร์ วางโปรแกรมการทำงานของกองบรรณาธิการ จริยธรรมสื่อ

ปลายเดือน กรกฎาคม 2557

มีเดียสลาตัน

โครงการสะพาน USAID

การอบรมผลิตรายการวิทยุคุณภาพสำหรับเยาวชน ทักษะการผลิตข่าว การผลิตรายการวิทยุ ความรู้การเท่าทันสื่อ

25-27,28-30 สิงหาคม 2557

เยาวชนเครือข่ายมีเดียสลาตัน จ.ปัตตานี  จำนวน 2 กลุ่ม รวม 40 คน

โครงการสะพาน USAID

การอบรม “Smart Communication”

30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557

ภาคีสื่อโครงการสะพาน และสื่อทางเลือก TCIJ ฯลฯ รวม 15 คน

โครงการสะพาน USAID