English | ภาษาไทย

ศูนย์เรียนรู้สื่อ Media Learning Center

ศูนย์เรียนรู้สื่อ Media Learning Center

ศูนย์เรียนรู้สื่อ (Media Learning Center – MLC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (FCEM) มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก เสริมสร้างประชาธิปไตย และส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ

ศูนย์เรียนรู้สื่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2556 เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านต่างๆ ให้กับผู้สื่อข่าว นักกิจกรรมสังคม นักวิชาการ นักศึกษา ผู้นำภาคประชาสังคมและบุคลากรในเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและอาเซียน และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำข่าวเชิงลึก การสื่อสารองค์กร และการสื่อข่าวเพื่อการรณรงค์ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดทำหลักสูตร อาทิ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การรายงานข่าวและวิธีการสื่อสารที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยโดยศูนย์เรียนรู้สื่อร่วมกับพันธมิตรฯ จะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่สาธารณชนเพื่อนำไปถกเถียง ต่อยอด หรือพัฒนาเป็นข้อเสนอทางนโยบาย เพื่อสร้างหนทางในการแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมเสรีภาพการแสดงออกต่อไป

จัดอบรม

จัดอบรม

ศูนย์เรียนรู้สื่อจัดอบรมในแก่นักข่าวทั้งนักข่าวทางเลือก นักข่าวกระแสหลัก และนักสื่อสารภาคประชาสังคม โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อรองรับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่ไม่หวังผลตอบแท

การอบรมที่เคยจัด เช่น นักข่าวพลเมืองด้านพลังงาน นักกิจกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์ นักข่าวคุ้มครองสิทธิ การเรียนรู้การสื่อสารสาธารณะพัฒนาศักยภาพครู เด็กและเยาวชน ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจและธุรกิจสำหรับภาคประชาสังคม การรายงานข่าวประเด็นอ่อนไหวในสถานการณ์ขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น คลิกดูรายละเอียดของการอบรมที่ผ่านมา

หลักสูตรและการอบรมที่จะจัดอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ให้กับนักข่าว

 • การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อ ข่าว เสียง และภาพ
 • นวัตกรรมการผลิตสื่อ
 • การรายงานความขัดแย้งและเรื่องละเอียดอ่อน
 • จริยธรรมและการเซ็นเซอร์
 • ความปลอดภัยในการใช้สื่อดิจิตอล
 • เศรษฐกิจ การเงิน การติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่าย และการสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
 • การสืบสวนการทุจริตและคอรัปชั่น

หลักสูตรและการอบรมที่จะจัดอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ให้กับภาคประชาสังคม

 • การรู้เท่าทันสื่อ
 • กลยุทธ์สื่อและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ความปลอดภัยในการใช้สื่อดิจิตอล

ศูนย์เรียนรู้สื่อ รับจัดอบรมเกี่ยวกับสื่อให้กับองค์กรที่สนใจ ติดต่อคุยหัวข้อ รายละเอียด และค่าใช้จ่าย ได้ที่ info@medialearningcenter.com โทร. +662 690 2711

รับเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง

รับเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง

ศูนย์เรียนรู้สื่อรับเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเพื่อนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาสื่อและกลยุทธการเข้าถึงสาธารณะ การบริหารงานสื่อภาคประชาสังคม การรู้เท่าทันสื่อ การสร้างฐานสื่อเพื่อสังคม เป็นต้น

การให้ทุนเพื่อส่งเสริมการสืบข่าวเชิงลึก

การให้ทุนเพื่อส่งเสริมการสืบข่าวเชิงลึก

ในแต่ละปี ศูนย์เรียนรู้สื่อจะเปิดรับนักข่าวทั้งในประเทศไทยและอาเซียนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำข่าวสืบสวนสอบสวน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 50,000 บาท และทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศไทย จำนวน 15 ทุนๆ ละ 30,000 บาท (ทุนสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคอย่างน้อย 5 ทุน) เพื่อทำข่าวเชิงลึก โดยมีรายละเอียด ดัง

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักข่าวที่ทำงานอยู่ หรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เนื้อหาของข่าวที่เสนอขอรับทุน จะต้องสะท้อนสาเหตุของปัญหาสุขภาวะ และเสนอมุมมองการแก้ปัญหาทางด้านนโยบาย ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 • มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้สื่อข่าวอาชีพ องค์กรผู้ให้ทุน และจากองค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไร รวม 5 คน ทำหน้าที่คัดเลือก
 • เปิดเสนอหัวข้อในเดือนมีนาคม กำหนดส่งชิ้นงานในเดือนมิถุนายน
 • เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไท และเครือข่ายต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้สื่อ ไม่เกินเดือนสิงหาคม
 • รายละเอียดการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

การวิจัย และกิจกรรมสาธารณะ

การวิจัย และกิจกรรมสาธารณะ

ศูนย์เรียนรู้สื่อทำงานในลักษณะเครือข่าย มีภาคีความร่วมมือกับสื่อมวลชน องค์กรอิสระภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและอาเซียน เพื่อผลิตงานวิจัยด้านการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายที่จะจัดทำงานวิจัยให้ได้อย่างน้อยปีละ 2 ชิ

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และกำหนดแล้วเสร็จในปี 2557 คือ ‘การอยู่รอดของสื่อท้องถิ่น’ และ ‘สำรวจศักยภาพการสื่อสารองค์กรภาคประชาสังคมไทย’ โดยการสนับสนุนทุนจากโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย (SAPAN) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

งานวิจัยที่ร่วมกับองค์กรพันธมิตร มีกำหนดแล้วเสร็จต้นปี 2558 ได้แก่ ‘การกำกับดูแลสื่อใหม่ – New Media Regulation ศึกษาเปรียบเทียบเชิงปฏิบัติกับสื่อต่างประเทศ’ โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผลงานวิจัยทุกชิ้น จะจัดให้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนในเวทีสาธารณะ

นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้สื่อ ยังได้จัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเด็นข่าว ในโครงการ ‘เรียนเล่นๆ’ ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันศุกร์แรกของเดือน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับผู้สื่อข่าวในกองบรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท

ติดตามรายละเอียด และหัวข้อเวทีสาธารณะ ‘เรียนเล่นๆ’ ในเว็บไซต์ประชาไท

บริการถ่ายทอดภาพและเนื้อหา เวทีวิชาการ

บริการถ่ายทอดภาพและเนื้อหา เวทีวิชาการ

ศูนย์การเรียนรู้สื่อ ให้บริการเก็บความ สรุปเนื้อหาการประชุม จัดพิมพ์ และบันทึกวิดีโอเวทีอภิปราย เสวนา